Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki I Wigury w Gliwicach ogłasza postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych ( tekst jednolity DZ. U. z 208 r. , poz. 1986 ) na :

‘’ Kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych mieszkaniowych

   należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki I Wigury , zlokalizowanych

   w Gliwicach przy ulicach : Asnyka 25 – 31 , Junaków 2 – 8 , Kusocińskiego 8 – 14 ,

   Kusocińskiego 2 – 6 , Młodych Patriotów 1 – 5 , Zubrzyckiego 23  wraz z demontażem ,

   usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest ‘’.

   nr projektu : POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 – kompleksowa

   likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego , oś priorytetowa POIS.01.00.00 –

   – zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego  Infrastruktura

   i Środowisko  2014 – 20120.

   Tryb udzielania zamówienia oraz miejsca , w których zostało zamieszczone ogłoszenie

   o przetargu :

  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • Baza Konkurencyjności
  • strona internetowa htpp://smziw.pl 

zakładka Informacje / przetargi .