Gospodarka odpadami komunalnymi

  1. Odpady komunalne – to odpady powstające w gospodarstwie domowym, czyli związane bezpośrednio z nieprzemysłową działalnością człowieka. Nie należą do nich odpady niebezpieczne takie jak leki, baterie, żarówki, elektrośmieci itp.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice stanowiący załącznik do uchwały nr XIII/323/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 4.02.2016 r. określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

Metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty określa Rada Miasta Gliwice w uchwale nr XVII/337/2020 z dnia 30.07.2020 r.
W Gliwicach przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zależna od powierzchni lokalu mieszkalnego.

Miasto Gliwice w imieniu wszystkich Zarządców Nieruchomości zawarło z Firmą Remondis Gliwice sp. z o.o. umowę na odbiór zarówno odpadów zmieszanych jak i odpady zbieranych selektywnie.

Natomiast Zarządcy Nieruchomości w imieniu swoich mieszkańców mają obowiązek:

  1. wyznaczyć miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych,
  2. zabezpieczyć miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed ich rozprzestrzenianiem,
  3. dbać o czystość i porządek na terenie przylegającym do pojemników na odpady, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi, także w boksach śmietnikowych,
  4. dostosować liczbę pojemników do potrzeb mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów,
  5. ustawić pojemniki na utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota,
  6. oznaczyć adresem nieruchomości miejsc gromadzenia odpadów komunalnych
    w sposób umożliwiający łatwe zidentyfikowanie jego użytkowników. W sytuacji, gdy w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych znajdują się pojemniki zarówno części zamieszkałej jak i niezamieszkałej, mają być one oznaczone naklejkami z adresem, w sposób umożliwiający ustalenie, do której części nieruchomości dany pojemnik należy,
  7. złożyć deklarację o wysokości opłaty (podatku) za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. „Żwirki i Wigury” w Państwa imieniu zadeklarował odbieranie śmieci w sposób selektywny tj. z podziałem
na odpady zmieszane oraz segregowane. W tym celu każdy boks śmietnikowy wyposażony jest w pojemniki na odpady zmieszane, plastik, papier, szkło oraz odpady bio.

Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do firmy Remondis, z którym Miasto Gliwice zawarło umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Poniższy rysunki obrazują rodzaje kontenerów i wskazują co należy do nich wrzucać.

Żródło informacji: https://segreguj.gliwice.eu

Ma to na celu podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska oraz zachęcenie mieszkańców do segregacji odpadów.

2. Odpady niebezpieczne – elektrośmieci tzw. „małe”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. „Żwirki i Wigury” podpisał z Firmą MB Recycling Kielce umowę na postawienie pojemników na odpady niebezpieczne   tj.  małogabarytowe sprzęty elektryczne oraz elektroniczne, baterie, akumulatory przenośne pochodzące z gospodarstw domowych itp.

Poniższe pojemniki zostały ustawione w widocznych miejscu na osiedlu.

3. Odpady niebezpieczne – elektrośmieci tzw. „duże”

Zużyte, przestarzałe urządzenia typu lodówka, pralka, kuchenka, telewizor, komputer, radio, sprzęt oświetleniowy itp.  każdy mieszkaniec Gliwic:

 – winien wywieź we własnym zakresie na składowisko odpadów przy ul. Rybnickiej 199
w Gliwicach. Przedmiotowe sprzęty zostaną odebranie nieodpłatnie,

– bądź przynieść do oznakowanego samochodu w wyznaczonych terminach i godzinie wskazanym przez Urząd Miasta Gliwice. Harmonogram wywozu znajduje się na stronie  www.segreguj.gliwice.eu (zakładka harmonogram wywozu) lub na tablicy ogłoszeń
w budynku.

4. Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach,
które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, materace, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów, płyty meblowe.

W ramach zawartej przez miasto Gliwice umowy z firmą Remondis nasi Mieszkańcy mają również możliwość składowania przy boksie śmietnikowym tzw. odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe należy składować w przy boksie śmietnikowym bezpośrednio przed ich wywozem – harmonogramem dostępnym na stronie Urzędu Miejskiego Gliwice www.segreguj.gliwice.eu oraz tablicy ogłoszeń w budynku.