Organy Spółdzielni

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych
i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków
Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach.
3. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
4. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego
z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych,
związków rewizyjnych oraz występowania z nich.
8. Oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni lub
likwidacji Spółdzielni.
10. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady
Nadzorczej.
11. Uchwalanie zmian Statutu.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
13. Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
14. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
15. Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia

2. Rada Nadzorcza sprawuje kontrole i nadzór nad działalnością spółdzielni.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Prezydium Rady Nadzorczej

P. Marta Dudek-Burlikowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

P. Rafał Radowiecki

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

P. Danuta Tafli

Sekretarz Rady Nadzorczej

P. Ali Benbayoud

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Skład Komisji Rewizyjnej

P. Ali Benbayoud

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

P. Rafał Radowiecki

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

P. Paweł Dopart

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Skład Komisji Statutowej

P. Marek Ilczuk

Przewodniczący Komisji Statutowej

P. Ali Benbayoud

Członek Komisji Statutowej

P. Danuta Tafil

Członek Komisji Statutowej

Skład Komisji Budowlanej

P. Paweł Dopart

Przewodniczący Komisji Budowlanej

P. Rafał Radowiecki

Członek Komisji Budowlanej

P. Jacek Oleksak

Członek Komisji Budowlanej

3. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

W skład zarządu wchodzą:

Mgr. Barbara Wojciechowska

Prezes Zarządu