Organy Spółdzielni

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych
i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków
Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach.
3. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
4. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego
z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych,
związków rewizyjnych oraz występowania z nich.
8. Oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni lub
likwidacji Spółdzielni.
10. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady
Nadzorczej.
11. Uchwalanie zmian Statutu.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
13. Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
14. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
15. Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia

2. Rada nadzorcza sprawuje kontrole i nadzór nad działalnością spółdzielni.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

P. Gabriela Szewczyk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

P. Monika Kwiecień

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

P. Iwona Sawicka-Masełko

Sekretarz Rady Nadzorczej

P. Dagmara Cąpała-Marek

Członek Rady Nadzorczej

P. Barbara Kocur

Członek Rady Nadzorczej

P. Grażyna Siemiak

Członek Rady Nadzorczej

P. Dawid Czyżak

Członek Rady Nadzorczej

3. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

W skład zarządu wchodzą:

mgr inż. Grzegorz Budny

Prezes zarządu

Halina Samuła

Zastępca Prezesa Zarządu