Sygnalizowane nieprawidłowości

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. „Żwirki i Wigury ”informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach
lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych
 w ramach POIiŚ 2014-2020, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mir.gov.pl) lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).