Sygnalizowanie nieprawidłowości

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej im. „Żwirki i Wigury ”informuje o funkcjonowaniu
mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach
lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020,
tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia
informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia
nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail
(naduzycia.POIS@mir.gov.pl)
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).