Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ŻWIRKI I WIGURY z siedzibą w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 87 a – dalej Spółdzielnia, niniejszym zwraca się do potencjalnych wykonawców o składanie ofert cenowych na realizację następującego zamówienia:

Dostawa i montaż krat  z furtką  o następujących parametrach:

  • Wymiary kraty: szer.3200mm x wys.3000mm, w tym furtka, o wymiarach: szer.1500mm x wys.2400mm, furtka zamykana na zamek patentowy (możliwość otwarcia furtki na 180º), całość w wersji cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (kolor do uzgodnienia).
  • Krata wykonana na ramie; rama wykonana z profili zamkniętych 40x40x2mm wypełniona pionowo (co 100mm) profilami zamkniętymi 30x20x2mm; mocowane do słupków 80x40x3mm;
  • Furtka wykonana na ramie, rama wykonana z profili zamkniętych 40x40x2mm, wypełniona pionowo (co 100mm) profilami zamkniętymi 30x20x2mm, z zawiasami regulowanymi.
  • Termin wykonania krat i furtki oraz montażu : do 4 tygodni od zawarcia umowy
  • Miejsce montażu – budynek (pawilon) przy ul. Cichociemnych18 w Gliwicach
  • Spółdzielnia dopuszcza udzielenie zaliczki do max 40 % wartości zamówienia

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@smziw.pl do dnia 27 sierpnia 2023 r. do godz. 10.00

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, przedmiot oferty oraz cenę za wykonanie zamówienia podaną w kwocie netto i brutto. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny przyjętym w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny, zmiany warunków postępowania o określonych niniejszym  zaproszeniu do składania ofert w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Spółdzielnię zamówienia i zawarcia umowy w formie pisemnej.