SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ŻWIRKI I WIGURY z siedzibą w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 87 a – dalej Spółdzielnia, niniejszym zwraca się do potencjalnych audytorów o składanie ofert cenowych na realizację następującego zamówienia:

Celem przeprowadzenia audytu jest usprawnienie działalności operacyjnej Spółdzielni w zakresie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania oraz ocena jej dotychczasowej działalności poprzez dokonanie oceny procesów zarządzania ryzykiem w Spółdzielni, procesów kontroli i ładu operacyjnego, badanie procesów gospodarczych, w których wcześniej udało się zidentyfikować ryzyko Spółdzielni oraz ocenę efektywności i wydajności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i procesów zarządzania organizacją.

    Zakres audytu obejmuje zbadanie czy Spółdzielnia:

•        działa legalnie tj. czy przestrzega przepisów prawa, postanowień statutu, uchwał, regulaminów, organów statutowych i umów,

•        nie naraża interesów osób trzecich,

•        jest zarządzana zgodnie ze statutem,

•        rzetelnie i prawidłowo sporządza roczne sprawozdania finansowe,

•        dba o interesy członków spółdzielni,

•        celowo i gospodarnie zarządza majątkiem.

    Dodatkowe informacje:

Zakres audytu obejmuje w szczególności:

Przeprowadzenie badania procesów i zasobów w Spółdzielni pod kątem wykrycia ewentualnych nieprawidłowości organizacyjnych i/lub prawnych, m.in.:

a)       systemu zarządzania i kontroli wewnątrz Spółdzielni

b)       sytuacja majątkowa i finansowa, analiza opłacalności prowadzonej działalności

c)       działalność operacyjna

d)       prawidłowość i funkcjonowanie dokumentacji wewnętrznej Spółdzielni

e)       weryfikacji dokumentacji obejmującej zatrudnienie w Spółdzielni,

ze szczególnym uwzględnieniem :

•        Przeglądu rozliczenia z członkami wspólnoty z tytułu eksploatacji mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowania pomieszczeń, urządzeń i instalacji wspólnych.

•        Badania zgodności i prawidłowości danych ujawnionych w KRS.

•        Przeglądu prawnych podstaw działalności oraz prawidłowości ustalania funduszy Spółdzielni.

•        Przeglądu rozliczania umów i odbiorów prac zewnętrznych. Przegląd wykonywania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

•        Badania zgodności dokumentacji wewnętrznej z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi (wszystkie regulaminy spółdzielni). 

•        Oceny poprawności spisu inwentarza majątku Spółdzielni. 

•        Oceny efektywności i wydajności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i procesów zarządzania. 

•        Oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego, która pozwala potwierdzić, że dokonywane inwestycje oraz wydatki mają pokrycie w potrzebach spółdzielni i działają na korzyść wszystkich ich mieszkańców. 

•        Oceny sposobu wyłaniania wykonawców oraz zawierania umów z firmami zewnętrznymi 

•        Oceny wykonywania uchwał organów Spółdzielni przez Zarząd.

•        Ocenę gospodarności Zarządu.

Termin realizacji audytu :  60 dni od udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).

Informacji o szczegółowym zakresie zamówienia udziela Zarząd Spółdzielni e-mailowo: sekretariat@smziw.pl

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@smziw.pl do dnia18 sierpnia 2023 r. do godz 10.00

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, przedmiot oferty oraz cenę za wykonanie zamówienia podaną w kwocie netto i brutto.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny przyjętym w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny, zmiany warunków postępowania o określonych niniejszym  zaproszeniu do składania ofert w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.