Gliwice dnia 14.07.2022r.

Zgodnie ze statutem Spółdzielni Mieszkaniowej  im. Żwirki i Wigury §9 pkt j o zgodę należy wystąpić nie późnej niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach informuje, iż zgodnie z §8 pkt 1 Regulaminu porządku domowego w budynkach i ich otoczeniu – właściciel mieszkania jest obowiązany:

„Wszelkie przeróbki w lokalach, takie jak stawianie lub rozbieranie ścianek działowych, zakładanie krat w oknach, grzejników, c.o. , istotne zmiany w instalacji i urządzeniach elektrycznych itp. – mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Spółdzielni i przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego. Jakiekolwiek zmiany w konstrukcji budynków są niedopuszczalne (wszelkie elementy konstrukcyjne).

 

 

 1. Instalacja elektryczna
 2. remont instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnionego elektryka,
 3. po zakończeniu prac należy dostarczyć do Spółdzielni protokoły z pomiaru stanu izolacji i ochrony przeciwporażeniowej oraz szkic jednokreskowy wykonanej instalacji,
 4. przy wymianie instalacji w mieszkaniu należy zabezpieczyć instalację w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnia, łazienka) przy użyciu wyłącznika różnicowo-prądowego,
 5. w przypadku potrzeby zwiększenia mocy zainstalowanej należy:
  • uzyskać zgodę Spółdzielni,
  • wystąpić do dostawcy energii elektrycznej o warunki zasilania, a po ich uzyskaniu przesłać ich skan do wiadomości Spółdzielni przed przystąpieniem do prac,

 

 1. Instalacja wodno-kanalizacyjnea
  1. w sytuacji wymagającej rozplombowania wodomierza lokalowego należy:
   1. wnieść opłatę w wysokości 20,00 zł na konto 25 1050 1298 1000 0002 0215 8358 tytułem rozplombowania licznika wodnego, w tytule przelewu należy podać adres lokalu
   2. rozplombowanie licznika umówić w dziale technicznym Spółdzielni z dwudniowym wyprzedzeniem,
 • w ciągu maksymalnie 5 dni wykonać niezbędne prace i zgłosić licznik do zaplombowania
 1. w przypadku prac zanikowych np. izolacji ścian i posadzki lub podłączenia odpływu należy przed zabudową wanny/prysznica umówić odbiór tych prac w dziale technicznym Spółdzielni.
 2. W przypadku wymiany okładzin ściennych , w razie awarii obowiązkiem właściciela jest zapewnić dostęp do pionu wodnego i pionu kanalizacyjnego, a  Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ich obudowę. Należy również zapewnić dostęp do, zaworu wodnego i wodomierza lokalowego.

 

 

 1. Wymiana drzwi i ościeżnic – tylko w ramach istniejących otworów,
  1. drzwi łazienkowe muszą posiadać otwory wentylacyjne o prześwicie minimum 220 cm2 i otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.
  2. drzwi wejściowych do mieszkania jednak tylko w ramach istniejącego otworu i zgodnie z Dz. U. poz. 1065 z dnia 7 czerwca 2019

 

 • 242 ust. 4. Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Wymagania nie stosuje się do drzwi wyposażonych w urządzenia samoczynnie je zamykające.

 

 1. Instalacji centralnego ogrzewania

Z uwagi na konieczność opróżnienia instalacji C.O. prace możliwe są wyłącznie po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł na konto ING Bank Śląski 25 1050 1298 1000 0002 0215 8358 tytułem: ponownego napełnienia instalacji C.O. w mieszkaniu „…” i po zakończeniu sezonu grzewczego.                W przypadku wymiany grzejników warunki wydawane są indywidualnie. Ponadto należy zamontować zawory na zasilaniu i powrocie każdego grzejnika. Zawory zasilające z uwagi na zachowanie możliwości regulacji instalacji winny być takie jak pozostałe zawory w danym budynku. (zawory firmy Danfoss RA-N 15 ½” 013G3903). Lokator ponosi pełną odpowiedzialność za wymienione grzejniki  w trakcie ich eksploatacji.

 

 1. Stolarka okienna wraz z parapetami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi.

Stolarka okienna winna być z zewnątrz koloru białego, zachowywać wymiary i podział istniejącej stolarki, wyposażona być w nawiewnik okienny w każdym z pomieszczeń, a także być wymieniona na koszt właściciela.

 

 1. Wymiana gazowego podgrzewacza wody łazience mieszkania

Wyraża zgodę na demontaż/montaż gazowego podgrzewacza wody. Nie wyraża się zgody na przerabianie istniejącej instalacji gazowej. Przebudowa lub likwidacja instalacji gazowej wymaga zgłoszenia w wydz. Architektury UM Gliwice. Prace mogą być wykonywane przez osoby z uprawnieniami gazowymi, po zakończeniu prac należy sprawdzić szczelność połączeń, a protokół ze sprawdzenia przedstawić w Spółdzielni.

 

 1. Montaż rolet zewnętrznych

Montaż możliwy jest we wnęce okiennej w świetle okna, bez ingerencji w elewację, kolor zewnętrzny kaset, prowadnic i rolet należy dobrać w odcieniu szarości.

 

 1. Klimatyzacja

Montaż należy wykonać na płycie balkonu na podkładach amortyzujących, uniemożliwiających przenoszenie drgań na konstrukcje budynku. Skropliny należy odprowadzić do zbiorniczka, zabrania się odprowadzać skropliny na zewnątrz budynku.

 

 1. Wyburzenie ścianek działowych

Zgoda i warunki wydawane są indywidualnie.

 

W czasie remontu należy:

 • zabezpieczyć kratki wentylacyjne przed pyleniem do innych lokali mieszkalnych,
 • usuwać we własnym zakresie odpady budowlane, zamówić odpowiedni pojemnik/worek, ustawić na utwardzonym podłożu nie zakłócając ciągu komunikacyjnego – nie stawiać na trawniku, pilnować porządku wokół pojemnika/worka. Pod żadnym pozorem nie wyrzucać odpadów budowlanych do pojemników na śmieci,
 • przestrzegać przepisów prawa budowlanego oraz Regulaminu porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • zadbać o utrzymanie czystości części wspólnych tj. korytarzy klatki schodowej, piwnic, wind itp. poprzez ich systematyczne zamiatanie i mycie.
 • poinformować o prowadzonych pracach współmieszkańców ogłoszeniem, które po uzgodnieniu treści i terminu– Spółdzielnia zamieści na tablicy ogłoszeń klatki schodowej.

Wszystkie prace remontowe na, które została wydana zgoda wykonywane są we własnym zakresie i na własny koszt bez roszczeń finansowych w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej im. „Żwirki i Wigury” Gliwice.

Za ewentualne szkody w mieszkaniu lub mieszkaniach sąsiadujących będące  wynikiem niniejszych prac remontowych odpowiada właściciel remontowanego mieszkania, który jest  zobowiązany do ich usunięcia, bądź pokrycia kosztów ich usunięcia.