Gliwice, dn. 26.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane/instalacyjne
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach ogłasza postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na:
„Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
polegającą na demontażu elementów instalacji gazowej, w tym gazowych
przepływowych podgrzewaczy wody, w związku z planowaną zmianą systemu
podgrzewania wody użytkowej z instalacji gazowej na instalację zasilaną z miejskiej
sieci ciepłowniczej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej
z cyrkulacją, w budynku przy ul. Cichociemnych 8 w Gliwicach.”

 1. Termin realizacji: od 19.08.2020 r. do 29.10.2020 r.
 2. Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji
  Istotnych Warunków Zamówienia – materiały SIWZ wymagane do złożenia oferty do odbioru
  osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Żwirki i Wigury 87a w Gliwicach.
  Cena materiałów: 100,00 zł brutto za jeden komplet.
 3. Ofertę pisemną wraz z załącznikami ( w oparciu o zakupione materiały ) w zamkniętej
  kopercie opatrzonej tytułem zadania i nazwą Wykonawcy należy złożyć w sekretariacie
  Spółdzielni – adres j.w. w godzinach pracy Spółdzielni lub przesłać pocztą na w/w adres.
 4. Termin składania ofert ( dotyczy również ofert przesłanych pocztą ) upływa w dniu
  15.07.2020 r. o godz. 1300.
 5. Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie jest wniesienie wadium w wysokości
  10.000 zł
 6. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert
 7. Termin otwarcia ofert 17.07.2020 r.
 8. Kontakt formalny do osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po stornie
  Zamawiającego – Pan Marcin Bryła 660 729 572; m.bryla@smziw.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny