Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach powstała w roku 1992, rozpoczynając swą działalność gospodarczą od dnia 01.04.1992 roku.

Utworzona została w wyniku podziału Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000122360. Swoją działalność realizuje w oparciu o statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Siedziba Spółdzielni mieści się w Gliwicach, przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 87 a, kod pocztowy 44 – 122 Gliwice.

 
Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, działając na podstawie § 74 pkt 1 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu  24.05.2018r. o godz. 16.30

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. ŻWIRKI I WIGURY w GLIWICACH .

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywać się będą: w auli Zespołu Szkół Budowlano -Ceramicznych przy ul. Bojkowskiej 16 w Gliwicach

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MAJ 2018r.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. ŻWIRKI I WIGURY W GLIWICACH – 24.05.2018 r.

Otwarcie zebrania.

1.   Wybór Prezydium Zebrania.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej – podjęcie uchwały.

4.   Wybór komisji wyborczej – podjęcie uchwały

5.   Wybór komisji  wniosków – podjęcie uchwały.

6.   Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Członków.

7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania  Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania przez nie uchwał.

8.  Prezentacja kandydatów  uzupełniających skład  Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2019

9.  Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2019

10.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej – dyskusja – podjęcie uchwały.

11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni , sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy oraz przedstawienie kierunków działań Spółdzielni na rok 2018 i lata następne –  dyskusja – podjęcie uchwał.

12.    Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2017 – podjęcie uchwał.

13. Oznaczenie największej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia Mieszkaniowa  im. Żwirki i Wigury – podjęcie uchwały.

14.  Przedstawienie propozycji zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im .Żwirki i Wigury w Gliwicach – dyskusja  i podjęcie uchwały.

15.  Sprawozdanie komisji wyborczej podjęcie uchwały .

16.  Wolne wnioski.

17.  Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznawania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad tj. bilansem, sprawozdaniem z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej   za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym, kierunkami działań Spółdzielni oraz projektami uchwał.

W/w materiały wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Żwirki  i Wigury 87A w terminie od dnia 09.05.2018r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w dniach pracy Spółdzielni, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie informujemy, że z materiałami sprawozdawczymi można również zapoznać  się na stronie internetowej: www.smziw.pl  w zakładce „dokumenty dla członków spółdzielni” od dnia 09.05.2018r.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów tożsamości ze zdjęciem, które umożliwią sprawną identyfikację i odszukanie członka na liście obecności.

Gliwice dnia, 27.04.2018r.

Karta

Zawiadomienie o wyborach do Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, działając na podstawie §74 pkt.3 Statutu Spółdzielni informuje, iż w dniu 24 maja 2018 r. podczas obrad Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni odbędą się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na kadencję 2017 – 2019.

Zgodnie z § 83 pkt. 4 i 5 Statutu, kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Żwirki i Wigury 87A w Gliwicach (w godzinach urzędowania) w terminie do 09.05.2018 r. tj. 15 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia.

KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ  do odbioru w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Żwirki Wigury 87A w Gliwicach w godzinach urzędowania Spółdzielni lub do pobrania ze strony internetowej smziw.pl.

Gliwice, dnia 19.04.2018 r.
Irena Szałacińska – Prezes Zarządu
Halina Samuła – Zastępca Prezesa Zarządu/Główna Księgowa

Karta zgłoszenia kandydata

Karta

Dokarmianie gołębi

 

 

W sekcji „Ogłoszenia” zamieszczono informator dotyczący kwestii dokarmiania gołębi:

Dokarmianie gołębi

 

Wentylacja w lokalach

 

W celu uzyskania informacji na temat właściwej wentylacji w lokalach
zapraszamy do przejrzenia poniższego poradnika:

Informator