ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i  Wigury  w Gliwicach
informuje, że zgodnie z § 8  „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia dostawy wody zimnej, ciepłej i odprowadzania ścieków w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Żwirki i Wigury w Gliwicach”,

od roku 2019 okresem rozliczeniowym zużycia kosztów lokalowych i i budynkowych będzie rok obrachunkowy tj. okres od 01.01. – 31.12.

W związku z powyższym rozliczenie za w/wym. okres nastąpi do

końca lutego 

                                                                                                                                    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach

Gliwice, dn. 09.10.2018 r.