Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach uprzejmie zawiadamia, że:

Prace remontowe budynku, przy ul. Asnyka 21 – 23 a w Gliwicach, wykonywane będą przez Z U H Mariusz Franik
z siedzibą w Rudach, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w dniach 08 i 18.07.2016 r.

 

Gliwice, 25.07.2016 r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Żwirki i Wigury w Gliwicach