Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego 11-kondygnacyjnego, przy ul. Młodych Patriotów 2 w Gliwicach.

przy ul. Żwirki i Wigury 87 A w Gliwicach.

2. Termin przetargu: 06.04.2016 r. (w siedzibie Spółdzielni j. w.)

3. Wymagane wadium: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
wpłacone w terminie do 04.04.2016 r.

4. Oferty pisemne ( w oparciu o zakupione materiały ) w zamkniętych kopertach
z opisem przedmiotu przetargu należy składać w sekretariacie Spółdzielni. Adres j. w., w dniach pracy Spółdzielni lub przesłać pocztą.

5. Termin wpływu ofert do sekretariatu Spółdzielni: 04.04.2016 r.

Informacje szczegółowe zamówienia do omówienia z Zarządem Spółdzielni
nr tel. 32 232 19 07 / 32 337 00 93 / 795 581 495 / 784 038 396 / 660 729 572

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .

Gliwice, 08.03.2016 r.