Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki I Wigury w Gliwicach ogłasza postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych ( tekst jednolity DZ. U. z 208 r. , poz. 1986 ) na :

„Regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania

 z dostosowaniem do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną budynków po termomodernizacji w ramach zadania pn.:

‘’ Kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych mieszkaniowych

   należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki I Wigury , zlokalizowanych

   w Gliwicach przy ulicach : Asnyka 25 – 31 , Junaków 2 – 8 , Kusocińskiego 8 – 14 ,

   Kusocińskiego 2 – 6 , Młodych Patriotów 1 – 5 , Zubrzyckiego 23  wraz z demontażem ,

   usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest ‘’.

   nr projektu : POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00

  • kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00
  • zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko  2014 – 20120.

   Tryb udzielania zamówienia oraz miejsca , w których zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu :

     Gliwice 24.04.2019    Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej im. Żwirki I Wigury w Gliwicach                                                      

Pliki do pobrania:

1.Przedmiary (pliki w archiwum .zip):

2. Inne: