Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury informuje, że z dniem 01.02.2023r. została wprowadzona procedura umarzania odsetek ustawowych członkom Spółdzielni od nieterminowo wnoszonych opłat za lokal mieszkalny. Umorzenie odsetek jest możliwe w uzasadnionych przypadkach losowych na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Zasady umarzania odsetek zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni www.smziw.pl w zakładce Regulaminy, Wniosek o umorzenie odsetek do pobrania w siedzibie Spółdzielni lub na stronie Spółdzielni www.smziw.pl w zakładce Dokumenty/Dokumenty do pobrania.