Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, działając na podstawie § 74 pkt 1 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu  24.05.2018r. o godz. 16.30

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. ŻWIRKI I WIGURY w GLIWICACH .

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywać się będą: w auli Zespołu Szkół Budowlano -Ceramicznych przy ul. Bojkowskiej 16 w Gliwicach

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MAJ 2018r.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. ŻWIRKI I WIGURY W GLIWICACH – 24.05.2018 r.

Otwarcie zebrania.

1.   Wybór Prezydium Zebrania.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej – podjęcie uchwały.

4.   Wybór komisji wyborczej – podjęcie uchwały

5.   Wybór komisji  wniosków – podjęcie uchwały.

6.   Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Członków.

7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania  Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania przez nie uchwał.

8.  Prezentacja kandydatów  uzupełniających skład  Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2019

9.  Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2019

10.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej – dyskusja – podjęcie uchwały.

11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni , sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy oraz przedstawienie kierunków działań Spółdzielni na rok 2018 i lata następne –  dyskusja – podjęcie uchwał.

12.    Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2017 – podjęcie uchwał.

13. Oznaczenie największej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia Mieszkaniowa  im. Żwirki i Wigury – podjęcie uchwały.

14.  Przedstawienie propozycji zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im .Żwirki i Wigury w Gliwicach – dyskusja  i podjęcie uchwały.

15.  Sprawozdanie komisji wyborczej podjęcie uchwały .

16.  Wolne wnioski.

17.  Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznawania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad tj. bilansem, sprawozdaniem z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej   za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym, kierunkami działań Spółdzielni oraz projektami uchwał.

W/w materiały wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Żwirki  i Wigury 87A w terminie od dnia 09.05.2018r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w dniach pracy Spółdzielni, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie informujemy, że z materiałami sprawozdawczymi można również zapoznać  się na stronie internetowej: www.smziw.pl  w zakładce „dokumenty dla członków spółdzielni” od dnia 09.05.2018r.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów tożsamości ze zdjęciem, które umożliwią sprawną identyfikację i odszukanie członka na liście obecności.

Gliwice dnia, 27.04.2018r.

Karta